dojo directory banner

OKINAWA KARATE-DO GOJU-RYU SHOREI-KAI

Registered Dojos, Shihans and Instructors

Shorei-Kai Hombu Dojo
(Ichikawa Dojo)

Masaru Nose Shihan

Shorei-Kan

Shihan – Toshio Ijima
Shihan – Yoshiyuki Honda
Shihan – Kazaburo Ito
Instructor – Yoko Miyagi
Instructor – Kiochi Kamei
Instructor – Guy Smith
Instructor – Taketo Ashizawa
Instructor – Makiko Sato

Amori Dojo

Shihan – Kenji Kanno

Yamagata Dojo

Instructor – Masato Murakata

Eifukuji Dojo

Shihan – Shizuo Nikaido

Miyakonojo Dojo

Shihan – Mikitaka Herakawa

Amami dojo

Shihan – Tsutomu Tokudo

SAITAMA-CHIKU HONBU
Hombu-cho – Sohei Iijima Shihan

Hatogaya Dojo

Shihan – Sohei Iijima
Instructor – Buichi Iijima

Minori Dojo

Shihan – Sohei Iijima

Kawaguchi Dojo

Shihan – Sohei Iijima

CANADA-CHIKU HONBU
(Shuswap Honbu Dojo)
Hombu-cho – Vic Hargitt Shihan (International Representative)

Princeton Dojo

Instructor- Steve White Sensei

Pincher Creek Dojo

Instructor – Peter Dressler Sensei

Surrey Dojo

Instructor – Phong Tran Sensei

South Langley Dojo

Instructor – Ennio Gasbarri Sensei

INTERNATIONAL DOJOS

FLORIDA USA

Lake Wales Dojo

Instructor – Darrell Brewer Sensei

OKLAHOMA USA
Okinawa Karate School Oklahoma

Shihan – Chris Fay

TEXAS USA
Austin Texas Okinawan Karate

Shihan – Ty Yocham

MANDURAH AUSTRALIA
Mandurah Dojo

Shihan – Harry Bergeest

SHOREI-KAI CANADA DOJO DIRECTORY

Shorei-Kai Canada
Canadian/USA and International Representative
Vic Hargitt Shihan
Contact: email
Shuswap Dojo – Canada /USA Hombu Dojo
Hombucho Vic Hargitt Shihan
Cedar Heights Community Centre
2316 Lakeview Drive, Blind Bay
B.C. Canada

Surrey Dojo
Shibucho Phong Tran Sensei
12895 85th Ave.
Surrey,
B.C., Canada
Phone: 604 582 8125

Princeton Dojo
Shibucho Steve White Sensei
Princeton Arena
Princeton
B.C., Canada
Phone: 250 295-8021
South Langley Dojo
Shibucho Ennio Gasbarri Sensei
Glenwood Elementary School
20785 24th Ave. Langley
B.C., Canada
Phone: 604 510 3244 or 604 418 1427

Pincher Creek Dojo
Shibucho Peter Dressler Sensei
Canyon School
Pincher Creek
Alberta., Canada
Phone: 403 627-4214

Email: pdressler@telus.net
OTHER SHOREI-KAI WEB SITES

Chris Fey’s Okinawa Karate School
MWCgoju.com

CHRIS FEY SHIHAN

Shorei-Kan SRK Karate Dojo

www.shorei-kansrkkarate.com
JOHN ROSEBERRY SHIHAN
John Roseberry Shihan is one of the first students of Master Seiikichi Toguchi to teach Shorei-Kan Karate in North America and has been teaching karate for over 50 years

NON-SHOREI-KAI LINKS