dojo directory banner

OKINAWA KARATE-DO GOJU-RYU SHOREI-KAI

Registered Dojos, Shihans and Instructors

Shorei-Kai Hombu Dojo
(Nakano Dojo)

Kazaburo Ito Shihan, Kaicho
http://shoreikan-karate.com/en/

Nakano Dojo

Shihan – Toshio Iijima
Shihan – Yoshiyuki Honda
Shihan – Kazaburo Ito
Instructor – Yoko Miyagi
Instructor – Kiochi Kamei
Instructor – Guy Smith
Instructor – Taketo Ashizawa
Instructor – Makiko Sato

Ichikawa Dojo

Shihan (Past Kaicho)- Masaru Nose

Amori Dojo

Shihan – Kenji Kanno

Yamagata Dojo

Instructor – Masato Murakata

Eifukuji Dojo

Shihan – Shizuo Nikaido

Miyakonojo Dojo

Shihan – Mikitaka Herakawa

Amami dojo

Shihan – Tsutomu Tokudo

SAITAMA-CHIKU HONBU
Hombu-cho – Sohei Iijima Shihan

Hatogaya Dojo

Shihan – Sohei Iijima
Instructor – Buichi Iijima

Minori Dojo

Shihan – Sohei Iijima

Kawaguchi Dojo

Shihan – Sohei Iijima

CANADA-CHIKU HONBU
(Shuswap Hombu Dojo)
Hombu-cho – Fukukaicho Vic Hargitt Shihan (President, North America, International Vice President)
Shibucho – Jean-Luc Degrosseilliers
Contact: E-mail shorei.kan.canada.shuswap.dojo@gmail.com

Princeton Dojo

Instructor- Steve White Sensei

Pincher Creek Dojo

Instructor – Peter Dressler Sensei

South Langley Dojo

Instructor – Ennio Gasbarri Sensei

INTERNATIONAL DOJOS

FLORIDA USA

Lake Wales Dojo

Instructor – Darrell Brewer Sensei

OKLAHOMA USA
Okinawa Karate School Oklahoma

Shihan – Chris Fay (2nd Vice President, North America)

TEXAS USA
Austin Texas Okinawan Karate

Shihan – Ty Yocham (1st Vice President North America)

MANDURAH AUSTRALIA
Mandurah Dojo

Shihan – Harry Bergeest

SHOREI-KAI CANADA DOJO DIRECTORY

Shorei-Kai Canada
North America President, International Vice President
Fukukaicho Vic Hargitt Shihan
Contact: email shorei.kan.canada.shuswap.dojo@gmail.com
Shuswap Dojo – Canada /USA Hombu Dojo
Shibucho- Jean-Luc Degroseilliers
Cedar Heights Community Centre
2316 Lakeview Drive, Blind Bay
B.C. Canada

Princeton Dojo
Shibucho Steve White Sensei
Princeton Arena
Princeton
B.C., Canada
Phone: 250 295-8021
South Langley Dojo
Shibucho Ennio Gasbarri Sensei
Glenwood Elementary School
20785 24th Ave. Langley
B.C., Canada
Phone: 604 510 3244 or 604 418 1427

Pincher Creek Dojo
Shibucho Peter Dressler Sensei
Canyon School
Pincher Creek
Alberta., Canada
Phone: 403 627-4214
Email: pdressler@hotmail.com

OTHER SHOREI-KAI WEB SITES

Chris Fey’s Okinawa Karate School
MWCgoju.com

CHRIS FEY SHIHAN

Shorei-Kan SRK Karate Dojo

www.shorei-kansrkkarate.com
JOHN ROSEBERRY SHIHAN
John Roseberry Shihan is one of the first students of Master Seiikichi Toguchi to teach Shorei-Kan Karate in North America and has been teaching karate for over 50 years

NON-SHOREI-KAI LINKS