Hitotsu - Reisetsu O Toetobu Beshi
One - Be Always Courteous And Humble.

Hitotsu - Wa No Kokore O yashinau Beshi
One - Cultivate A Peaceful Mind

Hitotsu - Nintai Surukoto O Manabu Beshi
One - Learn To Be Patient.

Hitotsu - Shjojin Ne Tessu Beshi
One - Strive Hard To Be A Better Person.

Hitotsu - Kokoro To Waza No Ichi Ni Tsutomu Beshi
One - Try To Develop Your Spirit And The Techniques Of Karate In The Same Level.

Hitotsu - Karate-do No Shinjo O Seikatsu Ni Ikasu Beshi
One - Apply The Principles Of Karate In Your Daily Life.