OKINAWA KARATE-DO GOJU-RYU SHOREI-KAI
Registered Dojos, Shihans and Instructors

Shorei-Kai Hombu Dojo
(Ichikawa Dojo)

Masaru Nose Shihan

Shorei-Kan
 • Shihan - Toshio Ijima
 • Shihan - Yoshiyuki Honda
 • Shihan - Kazaburo Ito
 • Instructor - Yoko Miyagi
 • Instructor - Kiochi Kamei
 • Instructor - Guy Smith
 • Instructor - Taketo Ashizawa
 • Instructor - Makiko Sato

Amori Dojo

 • Shihan - Kenji Kanno

Yamagata Dojo
 • Instructor - Masato Murakata

Eifukuji Dojo
 • Shihan - Shizuo Nikaido

Miyakonojo Dojo
 • Shihan - Mikitaka Herakawa

Amami dojo
 • Shihan - Tsutomu Tokudo

SAITAMA-CHIKU HONBU
Hombu-cho - Sohei Iijima Shihan

Hatogaya Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima
 • Instructor - Buichi Iijima

Minori Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

Kawaguchi Dojo
 • Shihan - Sohei Iijima

CANADA-CHIKU HONBU
(Shuswap Honbu Dojo)
Hombu-cho - Vic Hargitt Shihan (International Representative)

Princeton Dojo
 • Instructor- Steve White Sensei
Pincher Creek Dojo
 • Instructor - Peter Dressler Sensei

Surrey Dojo
 • Instructor - Phong Tran Sensei

South Langley Dojo
 • Instructor - Ennio Gasbarri Sensei
INTERNATIONAL DOJOS


FLORIDA USA

Lake Wales Dojo
 • Instructor - Darrell Brewer Sensei
OKLAHOMA USA
Okinawa Karate School Oklahoma
 • Shihan - Chris Fay
MANDURAH  AUSTRALIA
Mandurah Dojo
 • Shihan - Harry Bergeest

SHOREI-KAI CANADA DOJO DIRECTORY

Shorei-Kai Canada
Canadian/USA and International Representative
Vic Hargitt Shihan
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Shuswap Dojo - Canada /USA Hombu Dojo
Hombucho Vic Hargitt Shihan
Cedar Heights Community Centre
2316 Lakeview Drive, Blind Bay
B.C. Canada

 

 

Surrey Dojo
Shibucho Phong Tran Sensei
#205 12837 76th Ave.
Surrey,
B.C., Canada
Cell: 604 779 3787

 

 

Princeton Dojo
Shibucho Steve White Sensei
Princeton Arena
Princeton
B.C., Canada
Phone: 250 295-8021

South Langley Dojo
Shibucho Ennio Gasbarri Sensei
Glenwood Elementary School
20785 24th Ave. Langley
B.C., CanadaPincher Creek Dojo
Shibucho Peter Dressler Sensei
Canyon School
Pincher Creek
Alberta., Canada
Phone: 403 627-4214

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

OTHER SHOREI-KAI WEB SITES
Chris Fey's Okinawa Karate School
CHRIS FEY SHIHAN

Shorei-Kan SRK Karate Dojo
www.shorei-kansrkkarate.com
JOHN ROSEBERRY SHIHAN
John Roseberry Shihan is one of the first students of Master Seiikichi Toguchi to teach Shorei-Kan Karate in North America and has been teaching karate for over 50 years

NON-SHOREI-KAI LINKS

TOGKF (Texas Okinawan Goju Kai Federation)
Dean Chapman Shihan
Dean Chapman Kyoshi is a personal friend of Shihan Vic Hargitt, and started his training in Shorei-Kan Karate but is no longer affliated with Shorei-Kan